wwww

   

دانشجويان تحصيلات تكميلي
سعيد بابايي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تفکیک زعفران طبیعی از انواع تقلبی آن با استفاده از روشهای مبتنی بر PCR

 

الهام محولاتي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

جداسازی و شناسایی ژن VvDREBاز انگور و تشدید تظاهر این ژن به‌منظور افزایش تحمل تنش‌های اسمزی در گیاه مدل توتون

ميترا رودگر نشتا

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

موتاسیون زایی  هدایت شده در توالی تیوردوکسین نوع h (Trx h) از گیاه برنج و اثرآن بر فعالیت کینتیکی

 

رامين اكبري

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تاثیر محصول ژن aiiA  بر روی بیان ژنهای بیماری زا و hrp  باکتری

Pectobacterium
carotovorum subsp. caratovorum

 

محمد علي تقدس

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شناسایی پروموتر ژن کلیدی Taxadiene
Synthase مسیر تولید تاکسول در سرخدار

 

محمد رضا رئيسي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گل محمدی ایران با استفاده از نشانگرهای SRAP و cpSSR

ابولفضل پاك نيت

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سنجش میزان تغییر بیان ژن های موثر در تولید آلکالوئید های دارویی در گیاه پروانش در پاسخ به فیتو هورمون ها با استفاده از Real time PCR

 

احسان شيخ الاسلام اصفهاني

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

مشخصه يابي آنزيمهاي درگير در سيستم تيوردوکسين وابسته به NADPH از گياه برنج (Oryza sativa L.)

زهرا اقايي جوشقاني

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین گونه های مریم گلی  (Salvia sp.) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP و کل ترکیبات فنلی

رضوان محمد زاده

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تاثیر بیان دگرساخت متالوتیونین برنج (Oryza sativa)  بر روی تحمل باکتری اشرشیاکلی به فلزات
 

اعظم موسوي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

معرفی ژنهای مرجع برای تجزیه و تحلیل
qRT-PCR  در بافتهای مختلف
گیاه  Artemisia annua

زهرا حاج احمدي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ردیابی ژن های کلروپلاستی دخیل در فتوسنتز انار

نسيم طلايي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

استفاده از لایه آلرون بذر جو به عنوان سیستم مدل جهت بررسی اثر سالسیلیک اسید بر الگوی ترشح و فعالیت پروتئینی

محمد حسين سليماني

 

mh.soleimani@ ag.iut.ac.ir

تشخیص چند شکلی ژنتیکی بین برخی از ارقام انار بر اساس نشانگر  SRAPوآنالیز توالی های ITS   ژنهای ریبوزومی هسته ای

 

مسعود عابديان چرمهيني

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تشخیص چند شکلی ژنتیکی برخی از پایه های گیلاس بر اساس آنالیز نشانگرهای ریز ماهواره ای کلروپلاستی و  SRAP

 

محسن نوروزي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
تعیین تنوع ژنتیکی انار با استفاده از ریز ماهواره های کلروپلاستی
 

منيره صادقي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

رديابي و شناسايي گروهي از ژن هاي دخيل در سنتز آنتي اكسيدان هاي برخي از جنس هاي زيرخانواده Anthemideae

 

زكيه قرباني

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شناسایی جدایه­های ریزوبیومی حاوی ژن­های موثر در رقابت و کارایی همزیستی با گیاهان خانواده لگوم

 

فاطمه زرندي

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
رديابي، تكثير و همسانه سازي ژن توماتيناز از قارچ Fusarium oxysporum  fsp. melonis

علي بوته خاك

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

کاربرد نشانگرهاي ريزماهواره و SRAP در بررسي چند شکلي ژنتيکي درختان سيب محلي ايران

نسيم رشادي نژاد

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مهندسی متابولیک مسیر موالونات برای تولید لینالول در مخمر ساکارومایسس سرویزیه